svečias


ВОЗРАСТ. СЕМЬЯ. РОДСТВЕННИКИ / AMŽIUS. ŠEIMA. GIMINĖS (Амжюс. шеймА. гИмине̄с)

ВОЗРАСТ. СЕМЬЯ. РОДСТВЕННИКИ / AMŽIUS. ŠEIMA. GIMINĖS (Амжюс. шеймА. гИмине̄с)
Сколько вам лет?
Kiek jums metų?
киек юмс мЯ̄тӯ?
Kíek jùms mẽtų?


Сколько ей лет?
Kiek jai metų?
киек яй мЯ̄тӯ?
Kíek jái mẽtų?


Сколько ему лет?
Kiek jam metų?
киек ям мЯ̄тӯ?
Kíek jám mẽtų?


Мне девятнадцать лет.
Man devyniolika metų.
ман дявӣнЁлика мЯ̄тӯ.
Mán devyniólika mẽtų.


Мне тридцать четыре года.
Man trisdešimt ketveri metai.
ман трИздяшимт кятвярИ мЯ̄тай.
Mán trìsdešimt ketverì mẽtai.


Мне пятьдесят два года.
Man penkiasdešimt dveji metai.
ман пЯнкяздяшимт двяйИ мЯ̄тай.
Mán peñkiasdešimt dvejì mẽtai.


Мне уже исполнилось двадцать лет.
Man jau sukako dvidešimt metų.
ман яу сукА̄ко̄ двИдяшимт мЯ̄тӯ.
Mán jaũ sukãko dvìdešimt mẽtų.


В каком году вы родились?
Kuriais metais jūs gimęs?
курЕйс мЯ̄тайс ю̄с гИмя̄с?
Kuriaĩs mẽtais jū̃s gìmęs?


В каком году вы родились?
Kuriais metais jūs gimusi?
курЕйс мЯ̄тайс ю̄с гИмуси?
Kuriaĩs mẽtais jū̃s gìmusi?


Он родился в 1940 году.
Jis gimė 1940 metais.
йис гИме̄ тӮкстантис дявӣнИ шимтАй кя̄туряздяшимтАйс мЯ̄тайс.
Jìs gìmė 1940 mẽtais.


Она родилась в 1940 году.
Ji gimė 1940 metais.
йи гИме̄ тӮкстантис дявӣнИ шимтАй кя̄туряздяшимтАйс мЯ̄тайс.
Jì gìmė 1940 mẽtais.


Он родился в тысяча девятьсот восемьдесят седьмом году.
Jis gimė tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt septintais metais.
@
Jìs gìmė tū́kstantis devynì šimtaĩ aštúoniasdešimt septintaĩs mẽtais.


Он родился в тысяча девятьсот девяносто седьмом году.
Ji gimė tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt septintais metais.
@
Jì gìmė tū́kstantis devynì šimtaĩ devýniasdešimt septintaĩs mẽtais.


Вы женаты?
Ar jūs vedęs?
ар ю̄с вЯ̄дя̄с?
Ar̃ jū̃s vẽdęs?


Вы замужем?
Ar jūs ištekėjusi?
ар ю̄с иштякЕ̄юси?
Ar̃ jū̃s ištekė́jusi?


Нет, я холостой.
Ne, aš nevedęs.
ня, аш нявЯ̄дя̄с.
Nè, àš nevẽdęs.


Нет, я незамужняя.
Ne, aš netekėjusi.
ня, аш нятякЕ̄юси.
Nè, àš netekė́jusi.


Она вдова.
Ji yra našlė.
йи ӣрА нашлЕ̄.
Jì yrà našlė̃.


Он вдовец.
Jis yra našlys.
йис ӣрА нашлӢс.
Jìs yrà našlỹs.


У вас большая семья?
Ar jūsų šeima didelė?
ар Ю̄сӯ шеймА дИдяле̄?
Ar̃ jū́sų šeimà dìdelė?


У вас есть дети?
Ar jūs turite vaikų?
ар ю̄с тУритя вайкӮ?
Ar̃ jū̃s tùrite vaikų̃?


Да, у меня сын и две дочери.
Taip, aš turiu vieną sūnų ir dvi dukteris.
тайп, аш турЮ вИена̄ сӮнӯ ир дви дУктярис.
Taĩp, àš turiù víeną sū́nų ir̃ dvì dùkteris.


Это его мать.
Tai jo motina.
тай ё мО̄тина.
Taĩ jõ mótina.


Это ее мать.
Tai jos motina.
тай ё мО̄тина.
Taĩ jõs mótina.


Это его отец.
Tai jo tėvas.
тай ё тЕ̄вас.
Taĩ jõ tė́vas.


Это ее отец.
Tai jos tėvas.
тай ёс тЕ̄вас.
Taĩ jõs tė́vas.


У вас есть братья, сестры?
Ar turite brolių, seserų?
ар тУритя брО̄лю̄, сясярӮ?
Ar̃ tùrite brólių, seserų̃?


Да, у меня брат и сестра.
Taip, aš turiu vieną brolį ir vieną seserį.
тайп, аш турЮ вИена̄ брО̄лӣ ир вИена̄ сЯ̄сярӣ.
Taĩp, àš turiù víeną brólį ir̃ víeną sẽserį.


Да, у меня два брата и сестра.
Taip, aš turiu du brolius ir vieną seserį.
тайп, аш турЮ ду брО̄люс ир вИена̄ сЯ̄сярӣ.
Taĩp, àš turiù dù brólius ir̃ víeną sẽserį.


Приехал(-а) мой шурин.
Atvažiavo mano svainis.
атважЯ̄во̄ мАно̄ свАйнис.
Atvažiãvo màno sváinis.


Приехал(-а) моя свояченица.
Atvažiavo mano svainė.
атважЯ̄во̄ мАно̄ свАйне̄.
Atvažiãvo màno sváinė.


У меня живут мой тесть и теща.
Pas mane gyvena mano uošvis ir uošvienė.
пас манЯ гӣвЯ̄на мАно̄ Уошвис ир Уошвиене̄.
Pàs manè gyvẽna màno úošvis ir̃ úošvienė.


У меня живут мой тесть и свекровь.
Pas mane gyvena mano uošvis ir anyta.
пас манЯ гӣвЯ̄на мАно̄ Уошвис ир анӣта.
Pàs manè gyvẽna màno úošvis ir̃ anýta.


Как растет ваш внук?
Kaip auga jūsų anūkas?
кайп Ауга Ю̄сӯ анӮкас?
Kaĩp áuga jū́sų anū̃kas?


Как растет ваша внучка?
Kaip auga jūsų anūkė?
кайп Ауга Ю̄сӯ анӮке̄?
Kaĩp áuga jū́sų anū̃kė?


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
смотрите так же: шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,