svečias


ВЕТЕР. БУРЯ. ГРОЗА / VĖJAS. AUDRA. PERKŪNIJA (вЕ̄яс, пяркӮния, аудрА)

ВЕТЕР. БУРЯ. ГРОЗА / VĖJAS. AUDRA. PERKŪNIJA (вЕ̄яс, пяркӮния, аудрА)
Сегодня сильный ветер.
Šiandieną stiprus vėjas.
шяндИена̄ стипрУс вЕ̄яс.
Šiandiẽną stiprùs vė́jas.


Сегодня сильный ветерок.
Šiandieną stiprus vėjelis.
шяндИена̄ стипрУс ве̄Я̄лис.
Šiandiẽną stiprùs vėjẽlis.


Сегодня легкий ветер.
Šiandieną silpnas vėjas.
шяндИена̄ сИлпнас вЕ̄яс.
Šiandiẽną sil̃pnas vė́jas.


Сегодня легкий ветерок.
Šiandieną silpnas vėjelis.
шяндИена̄ сИлпнас ве̄Я̄лис.
Šiandiẽną sil̃pnas vėjẽlis.


Сегодня ветрено.
Šiandieną vėjuota.
шяндИена ве̄Юота.
Šiandiẽną vėjúota.


Какой ветер дует?
Koks vėjas pučia?
ко̄кс вЕ̄яс пУчя?
Kóks vė́jas pùčia?


Сегодня южный ветер.
Šiandien pietų vėjas.
шЯндиен пиетӮ вЕ̄яс.
Šiañdien pietų̃ vė́jas.


Сегодня западный ветер.
Šiandien vakarų vėjas.
шЯндиен вакарӮ вЕ̄яс.
Šiañdien vakarų̃ vė́jas.


Вчера дул холодный восточный ветер.
Vakar pūtė šaltas rytų vėjas.
вА̄кар пӮте̄ шА/лтас рӣтӮ вЕ̄яс.
Vãkar pū̃tė šáltas rytų̃ vė́jas.


Вчера дул холодный северный ветер.
Vakar pūtė šaltas šiaurės vėjas.
вА̄кар пӮте̄ шА/лтас шЯуре̄с вЕ̄яс.
Vãkar pū̃tė šáltas šiáurės vė́jas.


Завтра будет северо-восточный ветер.
Rytoj pūs šiaurės rytų vėjas.
рӣтО̄и пӮс шЯуре̄с рӣтӮ вЕ̄яс.
Rytój pūs šiáurės rytų̃ vė́jas.


Завтра будет юго-западный ветер.
Rytoj pūs pietvakarių vėjas.
рӣтО̄и пӮс пИетвакарю̄ вЕ̄яс.
Rytój pūs piẽtvakarių vė́jas.


Поднимается ветер.
Kyla vėjas.
кӢла вЕ̄яс.
Kỹla vė́jas.


Разразилась гроза.
Prasidėjo audra.
прасидЕ̄ё аудрА.
Prasidė́jo audrà.


Надвигаются грозовые тучи.
Atslenka audros debesys.
Атслянка аудрО̄с дЯ̄бясӣс.
Àtslenka audrõs dẽbesys.


Уже слышны раскаты грома.
Jau girdėti griaustinis.
яу гирдЕ̄ти гряустИнис.
Jaũ girdė́ti griaustìnis.


Уже слышны раскаты грома.
Jau girdėti perkūnas.
яу гирдЕ̄ти пяркӮнас.
Jaũ girdė́ti perkū́nas.


Слышишь? Гром гремит.
Girdi? Griaustinis griaudžia.
гирдИ? гряустИнис грЯуджя.
Girdì? Griaustìnis griaũdžia.


Слышишь? Гром гремит.
Girdi? Perkūnas griaudžia.
гирдИ? ПяркӮнас грЯуджя.
Girdì? Perkū́nas griaũdžia.


Молнии сверкают.
Žaibuoja.
жайбУоя.
Žaibúoja.


Сверкнула молния.
Sužaibavo.
сужайбА̄во̄.
Sužaibãvo.


Молния ударила в дерево.
Žaibas trenkė į medį.
жАйбас трЯнке̄ ӣ мЯ̄дӣ.
Žaĩbas treñkė į̃ mẽdį.


Гроза утихла.
Audra aprimo.
аудрА апрИмо̄.
Audrà aprìmo.


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
смотрите так же: шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,