svečias


НЕДЕЛЯ / SAVAITĖ (савАйте̄)

НЕДЕЛЯ / SAVAITĖ (савАйте̄)
Какой сегодня день?
Kuri savaitės diena šiandien?
курИ савАйте̄с диенА шЯндиен?
Kurì saváitės dienà šiañdien?


Сегодня понедельник.
Šiandien pirmadienis.
шЯндиен пирмА̄диенис.
Šiañdien pirmãdienis.


Сегодня вторник.
Šiandien antradienis.
шЯндиен антрА̄диенис.
Šiañdien antrãdienis.


Сегодня среда.
Šiandien trečiadienis.
шЯндиен трячЯ̄диенис.
Šiañdien trečiãdienis.


Сегодня четверг.
Šiandien ketvirtadienis.
шЯндиен кятвиртА̄диенис.
Šiañdien ketvirtãdienis.


Сегодня пятница.
Šiandien penktadienis.
шЯндиен пянктА̄диенис.
Šiañdien penktãdienis.


Сегодня суббота.
Šiandien šeštadienis.
шЯндиен шяштА̄диенис.
Šiañdien šeštãdienis.


Сегодня воскресенье.
Šiandien sekmadienis.
шЯндиен сякмА̄диенис
Šiañdien sekmãdienis.


На этой неделе.
Šią savaitę.
шя̄ савАйтя̄.
Šią̃ saváitę.


На прошлой неделе.
Praeitą savaitę.
прАэйта̄ савАйтя̄.
Pràeitą saváitę.


На будущей неделе.
Kitą savaitę.
кИта̄ савАйтя̄.
Kìtą saváitę.


Неделя тому назад.
Prieš savaitę.
приеш савАйтя̄.
Priẽš saváitę.


Прошло несколько недель.
Praėjo keletas savaičių.
праЭ̄ё кЯ̄лятас савАйчю̄.
Praė̃jo kẽletas saváičių.


Через неделю я верну тебе книгу.
Po savaitės aš grąžinsiu tau knygą.
по̄ савАйте̄с аш гра̄жИнсю тау кнӢга̄.
Põ saváitės àš grąžìnsiu táu knỹgą.


За неделю можно прочесть эту книгу.
Per savaitę galima perskaityti šią knygą.
пяр савАйтя̄ гА̄лима пЯрскайтӣти шя̄ кнӢга̄.
Per̃ saváitę gãlima pérskaityti šią̃ knỹgą.


Сколько часов в неделю вы работаете?
Kiek valandų per savaitę jūs dirbate?
киек валандУ пяр савАйтя̄ ю̄с дИрбатя?
Kíek valandų̃ per̃ saváitę jū̃s dìrbate?


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
смотрите так же: шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,