svečias


ПОЗДРАВЛЕНИЕ. ТОСТ. ЛОЗУНГИ / PASVEIKINIMAS. TOSTAS, ŠŪKIAI (пасвЕйкинимас. тОстас. шӮкей)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ. ТОСТ. ЛОЗУНГИ / PASVEIKINIMAS. TOSTAS, ŠŪKIAI (пасвЕйкинимас. тОстас. шӮкей)
Поздравляю вас с праздником Великого Октября!
Sveikinu jus Didžiojo Spalio švenčių proga!
свЕйкину юс дИджёё спА̄лё швЯнчю̄ прО̄га!
Svéikinu jùs Dìdžiojo Spãlio šveñčių próga!


Поздравляем вас с праздником Великого Октября!
Sveikiname jus Didžiojo Spalio švenčių proga!
свЕйкинамя юс дИджёё спА̄лё швЯнчю̄ прО̄га!
Svéikiname jùs Dìdžiojo Spãlio šveñčių próga!


Поздравляю вас с Новым годом!
Sveikinu jus Naujųjų metų proga!
свЕйкину юс науЮ̄ю̄ мЯтӯ прО̄га!
Svéikinu jùs Naujų̃jų mẽtų próga!


Поздравляем вас с Новым годом!
Sveikiname jus Naujųjų metų proga!
свЕйкинамя юс науЮ̄ю̄ мЯтӯ прО̄га!
Svéikiname jùs Naujų̃jų mẽtų próga!


Сердечно поздравляю вас с днем рождения!
Širdingai sveikinu jus gimimo dienos proga!
ширдИнгай свЕйкину юc гимИмо̄ диенО̄с прО̄га!
Širdìngai svéikinu jùs gimìmo dienõs próga!


Искренне поздравляю вас с днем рождения!
Nuoširdžiai sveikinu jus gimimo dienos proga!
нуоширджЕй свЕйкину юc гимИмо̄ диенО̄с прО̄га!
Nuoširdžiaĩ svéikinu jùs gimìmo dienõs próga!


Сердечно поздравляю вас с бракосочетанием!
Širdingai sveikinu jus jūsų vestuvių proga!
ширдИнгай свЕйкину юc Ю̄сӯ вястУвЮ̄ прО̄га!
Širdìngai svéikinu jùs jū́sų vestùvių próga!


Искренне поздравляю вас с бракосочетанием!
Nuoširdžiai sveikinu jus jūsų vestuvių proga!
нуоширджЕй свЕйкину юc Ю̄сӯ вястУвЮ̄ прО̄га!
Nuoširdžiaĩ svéikinu jùs jū́sų vestùvių próga!


Сердечно поздравляю вас с повышением!
Širdingai sveikinu jus paaukštinimo darbe proga!
ширдИнгай свЕйкину юc паАукштинимо̄ дарбЯ, абдо̄ванО̄йимо̄ прО̄га!
Širdìngai svéikinu jùs paáukštinimo darbè próga!


Искренне поздравляю вас с повышением!
Nuoširdžiai sveikinu jus paaukštinimo darbe proga!
нуоширджЕй свЕйкину юc паАукштинимо̄ дарбЯ, абдо̄ванО̄йимо̄ прО̄га!
Nuoširdžiaĩ svéikinu jùs paáukštinimo darbè próga!


Сердечно поздравляю вас с награждением!
Širdingai sveikinu jus apdovanojimo proga!
ширдИнгай свЕйкину юc абдо̄ванО̄йимо̄ прО̄га!
Širdìngai svéikinu jùs apdovanójimo próga!


Искренне поздравляю вас с награждением!
Nuoširdžiai sveikinu jus apdovanojimo proga!
нуоширджЕй свЕйкину юc абдо̄ванО̄йимо̄ прО̄га!
Nuoširdžiaĩ svéikinu jùs apdovanójimo próga!


Поздравляем вас с ... юбилеем!
Sveikiname jus... jubiliejaus proga!
свЕйкинамя юс... юбилИеяус прО̄га!
Svéikiname jùs... jubiliẽjaus próga!


От души поздравляем!
Nuoširdžiausiai sveikiname!
нуоширджЯусей свЕйкинамя!
Nuoširdžiáusiai svéikiname!


Вас можно поздравить?
Galima jus pasveikinti?
гА̄лима юс пасвЕйкинти?
Gãlima jùs pasvéikinti?


Разрешите мне поздравить вас от имени ...
Leiskite man pasveikinti jus... vardu.
лЕйскитя ман пасвЕйкинти юс... вардУ.
Léiskite mán pasvéikinti jùs... vardù.


Разрешите мне поздравить вас с именинами.
Leiskite man pasveikinti jus su vardadieniu.
#
Léiskite mán pasvéikinti jùs sù vardãdieniu.


Разрешите выразить вам самые искренние пожелания.
Leiskite pareikšti jums širdingiausius linkėjimus.
лЕйскитя парЕйкшти юмс ширдингЯусюс линкЕ̄йимус.
Léiskite paréikšti jùms širdingiáusius linkė́jimus.


Желаю вам много счастья, здоровья и успеха!
Linkiu jums daug laimės, sveikatos ir sėkmės!
линкЮ юмс дауг лАйме̄с, свейкА̄то̄с ир се̄кмЕ̄с!
Linkiù jùms daũg láimės, sveikãtos ir̃ sėkmė̃s!


Желаю приятного отдыха!
Linkiu malonaus poilsio!
линкЮ мало̄нАус пО̄ильсё!
Linkiù malonaũs póilsio!


Благодарю, взаимно.
Dėkui, jums taip pat.
дЕ̄куй, юмс тайп пАт.
Dė̃kui, jùms taĩp pàt.


Я хочу предложить тост за ...
Norėčiau pasiūlyti tostą už...
но̄рЕ̄чяу пасЮ̄лӣти тОста̄ уж...
Norė́čiau pasiū́lyti tòstą ùž...


За здоровье хозяина!
Į šeimininko sveikatą!
ӣ шеймИнинко̄ свейкА̄та̄!
Į̃ šeiminiñko sveikãtą!


За здоровье хозяйки!
Į šeimininkės sveikatą!
ӣ шейминИнке̄с свейкА̄та̄!
Į̃ šeiminiñkės sveikãtą!


За ваше здоровье!
Į jūsų sveikatą!
и Ю̄сӯ свейкА̄та̄!
Į̃ jū́sų sveikãtą!


Будем друзьями!
Būkime draugai!
бӮкимя драугАй!
Bū́kime draugaĩ!


Да здравствует дружба народов!
Tegyvuoja tautų draugystė!
тягӣвУоя таутӮ драугӢсте̄!
Tegyvúoja tautų̃ draugỹstė!


Мы за мир!
Mes už taiką!
мя̄с уш тАйка̄!
Mẽs ùž taĩką!


Да здравствует мир во всем мире!
Tegyvuoja taika visame pasaulyje!
тягӣвУоя тайкА висамЯ пасАулӣя!
Tegyvúoja taikà visamè pasáulyje!


Да здравствует Советская Литва!
Tegyvuoja Tarybų Lietuva!
тягӣвУоя тарӢбӯ лиетувА!
Tegyvúoja Tarýbų Lietuvà!


За прочный мир во имя счастья и светлого будущего народов!
Už tvirtą taiką tautų laimės ir šviesios ateities vardan!
уш твИрта̄ тАйка̄ таутӮ лАйме̄с ир швиесЕ̄с атейтИес вардАн!
Ùž tvìrtą taĩką tautų̃ láimės ir̃ šviesiõs ateitiẽs vardañ!


Да здравствует великий Советский Союз — оплот дружбы народов нашей страны!
Tegyvuoja didžioji Tarybų Sąjunga — mūsų šalies tautų draugystės tvirtovė!
тягӣвУоя диджёйи тарӢбӯ сА̄юнга —мӮсӯ шалИес таутӮ драугӢсте̄с твиртО̄ве̄!
Tegyvúoja didžióji Tarýbų Są́junga — mū́sų šaliẽs tautų̃ draugỹstės tvirtóvė!


Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза и ее ленинский Центральный Комитет!
Tegyvuoja Tarybų Sąjungos Komunistų partija ir jos lenininis Centro Komitetas!
тягивУоя тарӢбӯ сА̄юнго̄с комунИстӯ пАртия ир йо̄с ленинИнис цЭнтро̄ комитЭтас!
Tegyvúoja Tarýbų Są́jungos Komunìstų pártija ir̃ jõs lènininis Ceñtro Komitètas!


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
смотрите так же: шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,