svečias


ЧИСЛО. ДАТА / DATA (датА)

ЧИСЛО. ДАТА / DATA (датА)
Какое сегодня число?
Kuri šiandien diena?
курИ шЯндиен диенА?
Kurì šiañdien dienà?


Сегодня семнадцатое июля.
Šiandien liepos septynioliktoji.
шЯндиен лИепо̄с сяптӣнЁликто̄йи.
Šiañdien líepos septynióliktoji.


Какие исторические даты вы знаете?
Kurias istorines datas jūs žinote?
курЯс истОриняс датАс ю̄с жИно̄тя?
Kuriàs istòrines datàs jū̃s žìnote?


#Советская власть в Литве была восстановлена двадцать первого июля тысяча девятьсот сорокового года.
#Tarybų valdžia Lietuvoje buvo atkurta tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimtųjų metų liepos dvidešimt pirmąją dieną.
#тарӣбӯ вальджЯ лиетуво̄Я бӮво̄ аткуртА тӮкстантис дявӣнИ шимтАй кя̄туряздяшимтӮю̄ мЯ̄тӯ лиепо̄с двИдяшимт пИрма̄я̄ дИена̄.
#Tarýbų valdžià Lietuvojè bùvo atkurtà tū́kstantis devynì šimtaĩ keturiasdešimtų̃jų mẽtų líepos dvìdešimt pìrmąją diẽną.


#Мицкявичюс-Капсукас умер в тысяча девятьсот тридцать пятом году.
#Mickevičius-Kapsukas mirė tūkstantis devyni šimtai trisdešimt penktaisiais metais.
#мицкЯ̄вичюс-капсУкас мИре̄ тӮкстантис дявӣнИ шимтАй трИздяшимт пянктАйсейс мЯ̄тайс.
#Mickẽvičius-Kapsùkas mìrė tū́kstantis devynì šimtaĩ trìsdešimt penktaĩsiais mẽtais.


От какого числа это письмо?
Kurios dienos yra šis laiškas?
курЁс диенО̄с ӣрА шис лАйшкас?
Kuriõs dienõs yrà šìs láiškas?


От двадцатого апреля.
Balandžio dvidešimtos.
балАнджё двидяшимтО̄с.
Balañdžio dvidešimtõs.


Письмо без даты.
Laiškas be datos.
лАйшкас бя дА̄то̄с.
Láiškas bè dãtos.


Письмо без даты.
Laiške nėra datos.
лайшкЯ не̄рА дА̄то̄с.
Laiškè nėrà dãtos.


Какого числа кончается срок нашей командировки?
Kurią dieną baigiasi mūsų komandiruotės laikas?
курЯ̄ дИена̄ бАйгяси мӮсӯ командирУоте̄с лАйкас?
Kurią̃ diẽną baĩgiasi mū́sų komandiruõtės laĩkas?


Поставьте дату.
Įrašykite datą.
ӣрашӢкитя дА̄та̄.
Įrašýkite dãtą.


Мы выезжаем в первых числах следующего месяца.
Mes išvykstame pirmosiomis kito mėnesio dienomis.
мя̄с ишвӢкстамя пирмО̄сёмис кИто̄ мЕ̄нясё диено̄мИс.
Mẽs išvỹkstame pirmõsiomis kìto mė́nesio dienomìs.


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
смотрите так же: шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, румынский словарь, язык,