svečias


ТОЧНОЕ ВРЕМЯ. / TIKSLUS LAIKAS. (тикслУс лАйкас. )

ТОЧНОЕ ВРЕМЯ. / TIKSLUS LAIKAS. (тикслУс лАйкас. )
ЧАС
VALANDA
валандА
VALANDÀ


Вы не скажете, который час?
Malonėkite pasakyti, kelinta dabar valanda?
мало̄нЕ̄китя пасакӢти, кялинтА дабАр валандА?
Malonė́kite pasakýti, kelintà dabar̃ valandà?


Извините, я не знаю.
Atleiskit, aš nežinau.
атлЕйскит, аш няжинАу.
Atléiskit, àš nežinaũ.


Мои часы остановились, я забыл их завести.
Mano laikrodis sustojo, užmiršau jį užsukti.
мАно̄ лАйкро̄дис сустО̄ё, ужмиршАу йӣ усУкти.
Màno laĩkrodis sustójo, užmiršaũ jį̃ užsùkti.


Будьте любезны, скажите мне точное время.
Malonėkite pasakyti man tikslų laiką.
мало̄нЕ̄китя пасакӢти ман тИкслӯ лАйка̄.
Malonė́kite pasakýti mán tìkslų laĩką.


Половина второго.
Pusė antros.
пУсе̄ антрО̄с.
Pùsė antrõs.


Без четверти одиннадцать.
Be penkiolikos vienuolikta.
бя пянкЁлико̄с веинУоликта.
Bè penkiólikos vienúolikta.


Без двадцати пяти минут шесть.
Be dvidešimt penkių minučių šešta.
бя двИдяшимт пянкЮ̄ минУчю̄ шяштА.
Bè dvìdešimt penkių̃ minùčių šeštà.


Двадцать минут третьего.
Dvidešimt minučių trečios.
двИдяшимт минУчю̄ трячЁс.
Dvìdešimt minùčių trečiõs.


Пять минут четвертого.
Penkios minutės ketvirtos.
пЯнкёс минУте̄с кятвиртО̄с.
Peñkios minùtės ketvirtõs.


Еще нет двух часов.
Dar nėra antros valandos.
дар не̄рА антрО̄с валандО̄с.
Dár nėrà antrõs valandõs.


Уже пятый час.
Jau penkta valanda.
яу пянктА валандА.
Jaũ penktà valandà.


Четверть первого.
Ketvirtis pirmos.
кятвИртис пирмО̄с.
Ketvir̃tis pirmõs.


Час дня.
Pirma valanda dienos.
пирмА валандА диенО̄с.
Pirmà valandà dienõs.


Час ночи.
Pirma valanda nakties.
пирмА валандА нактИес.
Pirmà valandà naktiẽs.


Десять часов утра.
Dešimta valanda ryto.
дяшимтА валандА рӢто̄.
Dešimtà valandà rýto.


Десять часов вечера.
Dešimta valanda vakaro.
дяшимтА валандА вА̄каро̄.
Dešimtà valandà vãkaro.


В котором часу встретимся?
Kelintą valandą susitiksime?
кялИнта̄ вА̄ланда̄ суситИксимя?
Keliñtą vãlandą susitìksime?


Я жду вас ровно в пять.
Aš laukiu jūsų lygiai penktą.
аш лАукю Ю̄сӯ лӢгей пЯнкта̄.
Àš láukiu jū́sų lýgiai peñktą.


Когда вы вернетесь?
Kada jūs grįšite?
кадА ю̄с грӢшитя?
Kadà jū̃s grį̃šite?


Через час.
Po valandos.
по валандО̄с.
Põ valandõs.


Через полчаса.
Po pusvalandžio.
по пУсваланджё.
Põ pùsvalandžio.


Сейчас.
Tuojau.
туоЯу.
Tuojaũ.


Поздно.
Vėlai.
ве̄лАй.
Vėlaĩ.


Нескоро.
Negreitai.
нягрЕйтай.
Negreĩtai.


В какое время мы должны явиться?
Kuriuo laiku mes turime atvykti?
курЮо лайкУ мя̄с тУримя атвӢкти?
Kuriuõ laikù mẽs tùrime atvỹkti?


Я, кажется, опоздал (-а)?
Aš, rodos, pavėlavau?
аш, рО̄дос, паве̄лавАу?
Àš, ródos, pavėlavaũ?


Вы пришли вовремя.
Jūs atėjote laiku.
ю̄с атЕ̄ётя лайкУ.
Jū̃s atė̃jote laikù.


Ты пришел слишком рано.
Tu atėjai per anksti.
ту атэ̄Яй пяр анкстИ.
Tù atėjaĩ per̃ ankstì.


Одиннадцать часов по вильнюсскому времени.
Vienuolikta valanda Vilniaus laiku.
?
Vienúolikta valandà Vìlniaus laikù.


Шестнадцать часов по вильнюсскому времени.
Šešiolikta valanda Vilniaus laiku.
?
Šešiólikta valandà Vìlniaus laikù.


Шестнадцать часов по местному времени.
Šešiolikta valanda vietos laiku.
?
Šešiólikta valandà viẽtos laikù.


#Шестнадцать часов по московскому (местному) времени.
#Šešiolikta valanda Maskvos (vietos) laiku.
#шяшЁликта валандА масквО̄с (вИето̄с) лайкУ.
#Šešiólikta valandà Maskvõs (viẽtos) laikù.


Час.
Valanda.
валандА.
Valandà.


Минута.
Minutė.
минУте̄.
Minùtė.


Секунда.
Sekundė.
сякУнде̄.
Sekùndė.


Теперь ровно 6 часов 30 минут 10 секунд.
Dabar yra lygiai šešta valanda trisdešimt minučių dešimt sekundžių.
дабАр ӣрА лӢгей шяштА валандА трИздяшимт минУчю̄ дЯ̄шимт сякУнджю.
Dabar̃ yrà lýgiai šeštà valandà trìsdešimt minùčių dẽšimt sekùndžių.


Ваши часы хорошо идут?
Ar jūsų laikrodis gerai eina?
ар Ю̄сӯ лАйкро̄дис гярАй Эйна?
Ar̃ jū́sų laĩkrodis geraĩ eĩna?


Нет, они спешат.
Ne, jis skuba.
ня, йис скУба.
Nè, jìs skùba.


Нет, они отстают.
Ne, jis vėluoja.
ня, йис ве̄лУоя.
Nè, jìs vėlúoja.


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
смотрите так же: шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, румынский словарь, язык,