svečias


ЗЛОСТЬ / PYKTIS (пӢктис)

ЗЛОСТЬ / PYKTIS (пӢктис)
Что это?!
Kas tai?!
кас тай?!
Kàs taĩ?!


Что это значит?!
Ką tai reiškia?!
ка̄ тай рЕйшкя?!
Ką̃ taĩ réiškia?!


Что можно о вас подумать?
Ką galima apie jus pagalvoti?
ка̄ гА̄лима апИе юс пагалвО̄ти?
Ką̃ gãlima apiẽ jùs pagalvóti?


Как вы осмелились?
Kaip jūs išdrįsote?
кайп ю̄с иждрӢсо̄тя?
Kaĩp jū̃s išdrį̃sote?


Нехорошо вы поступаете.
Negerai jūs darote.
нягярАй ю̄с дА̄ро̄тя.
Negeraĩ jū̃s dãrote.


Вы еще сердитесь?
Ar jūs dar pykstate?
ар ю̄с дар пӢкстатя?
Ar̃ jū̃s dár pỹkstate?


Не сердитесь! Не сердись!
Nepykite! Nepyk!
няпӢкитя! няпӢк!
Nepỹkite! Nepỹk!


Я (весьма) разочарован (-а)
Aš (labai) nusivyliau.
аш (лабАй) нусивӢляу.
Àš (labaĩ) nusivýliau.


Чего ты злишься (сердишься)?
Ko tu pyksti?
ко̄ ту пӣкстИ?
Kõ tù pykstì?


Почему ты такой злой сегодня?
Kodėl tu toks piktas šiandien?
кодЕ̄л ту то̄кс пИктас шЯндиен?
Kodė̃l tù tóks pìktas šiañdien?


Почему ты такая злая сегодня?
Kodėl tu tokia pikta šiandien?
кодЕ̄л ту то̄кЯ пиктА шЯндиен?
Kodė̃l tù tokià piktà šiañdien?


Он очень сердитый (злой).
Jis labai piktas.
йис лабАй пИктас.
Jìs labaĩ pìktas.


У меня есть основание быть вами недовольным.
Aš turiu pagrindo būti nepatenkintas jumis.
аш турЮ пА̄гриндо̄ бӮти няпатЯнкинтас юмИс.
Àš turiù pãgrindo bū́ti nepaténkintas jumìs.


Неприятно это слышать.
Nemalonu tai girdėti.
нямало̄нУ тай гирдЕ̄ти.
Nemalonù taĩ girdė́ti.


Довольно шутить.
Liaukitės juokavęs.
лЯуките̄с юокА̄вя̄с.
Liáukitės juokãvęs.


Ну, шутки в сторону.
Na, gana juokauti.
на, ганА юокАути.
Nà, ganà juokáuti.


Я не могу этому поверить.
Aš negaliu tuo patikėti.
аш нягалЮ туо патикЕ̄ти.
Àš negaliù tuõ patikė́ti.


Не будем сердиться!
Nebepykime!
нябяпӢкимя!
Nebepỹkime!


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
смотрите так же: шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,