svečias


СОГЛАСИЕ / SUTIKIMAS (сутикИмас)

СОГЛАСИЕ / SUTIKIMAS (сутикИмас)
Да.
Taip.
тайп.
Taip.


Хорошо.
Gerai.
гярАй.
Geraĩ.


Я согласен (согласна).
Sutinku.
сутинкУ.
Sutinkù.


Мы не против.
Mes nieko prieš.
мя̄с нИеко̄ приеш.
Mẽs niẽko priẽš.


Мы не возражаем.
Mes neprieštaraujame.
мя̄с неприештарАуямя.
Mẽs neprieštaráujame.


Да, конечно.
Žinoma, taip.
жИно̄ма, тайп.
Žìnoma, taip.


Вы правы.
Jūs teisus (teisi).
ю̄с тейсУс (тейсИ).
Jū̃s teisùs.


Вы правы.
Jūs teisi.
ю̄с тейсИ.
Jū̃s teisì.


С удовольствием!
Mielai!
миелАй!
Mielaĩ!


Мы принимаем ваше предложение.
Mes priimame jūsų pasiūlymą.
мя̄с прИимамя Ю̄сӯ пасЮ̄лӣма̄.
Mẽs prìimame jū́sų pasiū́lymą.


С моей стороны препятствий не будет.
Iš mano pusės kliūčių nebus.
иш мАно̄ пУсе̄с клЮ̄чю̄ нябУс.
Ìš màno pùsės kliū́čių nebùs.


Разумеется, можно.
Aišku, galima.
Айшку, гА̄лима.
Áišku, gãlima.


Правильно!
Teisingai!
тейсИнгай!
Teisìngai!


Прекрасно!
Puiku!
пуйкУ!
Puikù!


Несомненно!
Be abejonės!
бя абяЁне̄с!
Bè abejõnės!


Само собой разумеется.
Savaime suprantama.
савАймя супрАнтама.
Saváime suprañtama.


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
смотрите так же: шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, румынский словарь, язык,