svečias


ЯЗЫК / KALBA (калбА)

ЯЗЫК / KALBA (калбА)
Я изучаю литовский язык.
Aš mokausi lietuvių kalbos.
аш мО̄кауси лиетУвю калбО̄с.


Вы меня понимаете?
Ar jūs mane suprantate?
ар ю̄с манЯ супрАнтате?


Я не понимаю вас.
Aš nesuprantu jūsų.
аш нясупрантУ Ю̄сӯ.


Я не понял(-а).
Aš nesupratau.
аш нясупратАу.


Я понял (-a) все, что вы сказали.
Aš supratau viską, ką jūs pasakėte.
аш супратАу вИска̄, ка̄ ю̄с пасА̄кетя.


Я вас понимаю, но мне трудно говорить.
Aš jus suprantu, bet man sunku kalbėti.
аш юс супрантУ, бят ман сункУ кальбе̄ти.


Повторите, пожалуйста, еще раз.
Prašom dar kartą pakartoti.
прА̄шо̄м дар кАрта̄ пакартО̄ти.


Говорите, пожалуйста, медленнее.
Prašom kalbėti lėčiau.
прА̄шо̄м кальбЕ̄ти ле̄чЯу


Объясните, пожалуйста, что здесь написано.
Prašom paaiškinti, kas čia parašyta.
прА̄шо̄м паАйшкинти, кас чя парашӣта.


Что означает это слово?
Ką reiškia šis žodis?
ка̄ рЕйшкя шис жО̄дис?


Как произносится (пишется) это слово?
Kaip tariamas (rašomas) šis žodis?
кайп тА̄рямас (рА̄шо̄мас) шис жО̄дис?


Как сказать по-литовски...?
Kaip lietuviškai pasakyti ...?
кайп лиетУвишкай пасакӢти...?


Напишите, пожалуйста, это слово по-литовски.
Prašom parašyti šį žodį lietuviškai.
прА̄шо̄м парашӢти шӣ жО̄дӣ лиетУвишкай.


Я хочу научиться говорить (читать, писать) по-литовски.
Aš noriu išmokti lietuviškai kalbėti (skaityti, rašyti).
аш нО̄рю ишмО̄кти лиетУвишкай кальбЕ̄ти (скайтӢти, рашӢти).


Я хотел (-а) бы переписываться с вами по-литовски.
Aš norėčiau susirašinėti su jumis lietuviškai.
аш но̄рЕ̄чяу сусирашинЕ̄ти су юмИс лиетУвишкай.


Что он (она) говорит?
Ką jis (ji) sako?
ка̄ йис (йи) сА̄ко?


Что он (она) сказал(-а)?
Ką jis (ji) pasakė?
ка̄ йис (йи) пасА̄ке̄?


Правильно ли я говорю?
Ar taisyklingai kalbu?
ар тайсиклИнгай калбУ?


У меня правильное произношение?
Ar mano tarimas taisyklingas?
ар мАно̄ тарИмас тайсӣклИнгас?


У вас отличное произношение.
Jūsų tarimas puikus.
Ю̄сӯ тарИмас пуйкУс.


Говорите ли вы по-русски?
Ar jūs kalbate rusiškai?
ар ю̄с кАлбатя рУсишкай?


Какими иностранными языками вы владеете?
Kurias užsienio kalbas jūs mokate?
курЯс Усиенё калбАс ю̄с мО̄кате?


Я только недавно начал изучать немецкий язык.
Aš tik neseniai pradėjau mokytis vokiečių kalbos.
аш тик нясянЕй прадЕ̄яу мО̄кӣтис вО̄киечю̄ калбО̄с.


Изучаете ли вы английский язык?
Ar jūs mokotės anglų kalbos?
ар ю̄с мО̄ко̄те̄с Англӯ калбО̄с?


Я немного (свободно) читаю по-французски.
Aš truputį (laisvai) skaitau prancūziškai.
аш трупУтӣ (лайсвАй) скайтАу пранцӮзишкай.


Я плохо говорю по-немецки.
Aš blogai kalbu vokiškai.
аш бло̄гАй калбУ вО̄кишкай.


Пригласите, пожалуйста, переводчика.
Prašom pakviesti vertėją.
прА̄шо̄м паквИести вяртЕ̄я̄.


Скажите, пожалуйста, где переводчик?
Prašom pasakyti, kur yra vertėjas?
прА̄шо̄м пасакӢти, кур ӣрА вяртЕ̄яс?


Вы можете переводить с русского на литовский?
Ar jūs galite versti iš rusų kalbos į lietuvių kalbą?
ар ю̄с гА̄литя вЯрсти иш рУсӯ калбО̄с и лиетУвю̄ кАлба̄?


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
смотрите так же: шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,