литовский словарь / prikišti

prikìšti (prìkiša, prikìšo)
1. приложить/прикладывать;
     p. véidą priẽ lángo stìklo — прижать лицо к оконному стеклу;
2. (kam ką) укорить/укорять, упрекнуть/упрекать (кого в чём);
     p. apsileidìmą — упрекнуть в халатности;
3. (prikimšti) набить/набивать, напихать/ напихивать;
     kišẽnės prìkištos pinigų̃ — карманы набиты деньгами;
     kištè p. — набить до отказа;
     
      pirštù prikišamaĩ paródyti — ясно [убедительно] показать;
     kiáuro maĩšo neprikìši — дырявый мешок не наполнишь;
     p. gálvą [sàvo káilį] — поплатиться жизнью [головой, своей шкурой]


/ru/
подносить; приложить; укорять; упрекать; набивать; напихивать
/en/
1. stick (to); (priartinti prie) put (to); (priliesti) touch ; 2. (pripildyti ko) fill (with), stuff (with), pack (with); 3. (daryti priekaištą kam) reproach (smb with), upbraid (smb with), reprove (smb for); p. kam apsileidimą reproach smb with negligence;4. (prarasti) lose ; p. galvą pay with one's life (for)
/de/
1 hinhalten* vt 2 (kam) vorhalten* vt (j-m); kam nepunktualumą j-m seine Unpünktlichkeit vorhalten


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.prikišuprikišauprikišdavauprikišiu
2p.sg.prikišiprikišaiprikišdavaiprikiši
3p.sg.prikišaprikišoprikišdavoprikiš
1p.pl.prikišam, prikišameprikišome, prikišomprikišdavom, prikišdavomeprikišim, prikišime
2p.pl.prikišat, prikišateprikišot, prikišoteprikišdavote, prikišdavotprikišite, prikišit
3p.pl.prikišaprikišoprikišdavoprikiš


subjunctive.
sg.pl.
1p.prikiščiauprikištumėm, prikištume, prikištumėme
2p.prikištum, prikištumeiprikištumėte, prikištumėt
3p.prikištųprikištų


imperative.
sg.pl.
1p.prikiškime, prikiškim
2p.prikiški, prikiškprikiškite, prikiškit
3p.teprikišie, teprikišateprikiša, teprikišie


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово приложить? — prikišti
как на литовском будет слово прикладывать? — prikišti
как на литовском будет слово укорить? — prikišti
как на литовском будет слово укорять? — prikišti
как на литовском будет слово упрекнуть? — prikišti
как на литовском будет слово упрекать? — prikišti
как на литовском будет слово набить? — prikišti
как на литовском будет слово набивать? — prikišti
как на литовском будет слово напихать? — prikišti
как на литовском будет слово напихивать? — prikišti
как с литовского переводится слово prikišti? — приложить, прикладывать, укорить, укорять, упрекнуть, упрекать, набить, набивать, напихать, напихивать


pliuškuotipakraikytischolastikaiškvanksotipasivytiišspardytismirdžiustamsumaužgijimasšakniastiebisapmaustytiatlankaverpyklapašniukštinėtigurgėtiskėriaistiklintipurvintiatskaitomybėrungtyniavimassusigundyti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,