литовский словарь / ateiti

ateĩti
(ateĩna, atė̃jo)
1. прийти/приходить, прибыть/прибывать;
     atė̃jo svẽčias — пришёл гость;
     jìs nebùvo pàs mùs atė̃jęs — он к нам не приходил;
2. дойти/доходить; подойти/подходить;
     štaĩ mẽs ir̃ atė̃jome — вот мы и дошли;
     traukinỹs atė̃jo į̃ stõtį — поезд подошёл к вокзалу;
3. наступить/наступать, настать/наставать;
     pavãsaris atė̃jo — настала [наступила] весна;
     ateĩnančiais mẽtais — в будущем году;
4.:
      atė̃jo naujų̃ žinių̃ — поступили новые сведения;
     
      a. į̃ gálvą — прийти в голову [на ум];


/ru/
приходить;-наступить; настать
/en/
(įv. reikš.) come; atėjo pavasaris spring came; atėjo naktis night fell; atėjo 1987 metai 1987 came/set in; man atėjo į galvą (mintis) a thought has occurred to me arba has struck/crossed my mind
/de/
kommen* vi (s); eintreffen* vi (s)


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.ateinuatėjauateidavauateisiu
2p.sg.ateiniatėjaiateidavaiateisi
3p.sg.ateinaatėjoateidavoateis
1p.pl.ateinam, ateinameatėjome, atėjomateidavome, ateidavomateisime, ateisim
2p.pl.ateinate, ateinatatėjote, atėjotateidavote, ateidavotateisit, ateisite
3p.pl.ateinaatėjoateidavoateis


subjunctive.
sg.pl.
1p.ateičiauateitume, ateitumėme, ateitumėm
2p.ateitum, ateitumeiateitumėt, ateitumėte
3p.ateitųateitų


imperative.
sg.pl.
1p.ateikim, ateikime
2p.ateiki, ateikateikit, ateikite
3p.teateina, teateinieteateina, teateinie


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово прийти? — ateiti
как на литовском будет слово приходить? — ateiti
как на литовском будет слово прибыть? — ateiti
как на литовском будет слово прибывать? — ateiti
как на литовском будет слово дойти? — ateiti
как на литовском будет слово доходить? — ateiti
как на литовском будет слово подойти? — ateiti
как на литовском будет слово подходить? — ateiti
как на литовском будет слово наступить? — ateiti
как на литовском будет слово наступать? — ateiti
как на литовском будет слово настать? — ateiti
как на литовском будет слово наставать? — ateiti
как с литовского переводится слово ateiti? — прийти, приходить, прибыть, прибывать, дойти, доходить, подойти, подходить, наступить, наступать, настать, наставать


sučerškėtisekliaivaidytisįlesintistiklakūniskybotinuplyšėliskliuksėtikreivezotivekčiotiprisigrūstiprisibijotiklausytisantiliaudinisfagotininkassodintibalnadirbysdžiūtisišrusentiišvėdintiįrengti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,