Sutrumpinimai (Условные сокращения)

agr. — agronomija (агрономия)
anat. — anatomija (анатомия)
archit. — architektūra (архитектура)
astr. — astronomija (астрономия)
av. — aviacija (авиация)
b. — bendrosios giminės (общего рода)
bažn. — bažnytinis žodis (церковное)
bdv. — būdvardis (имя прилагательное)
beasm. — beasmenis veiksmažodis (безличный глагол)
biol. — biologija (биология)
bot. — botanika (ботаника)
buh. — buhalterija (бухгалтерия)
chem. — chemija (химия)
dgs. — daugiskaita (множественное число)
dkt. — daiktavardis (имя существительное)
dll. — dalelytė (частица)
džn. — dažninis (kartotinis) veiksmažodis (многократный глагол)
ekon. — ekonomika (экономика)
etnogr. — etnografija (этнография)
fam. — familiariai (фамильярно)
farm. — farmacija (фармация)
fil. — filosofija (философия)
fin. — finansai (финансы)
fiz. — fizika (физика)
fiziol. — fiziologija (физиология)
folk. — folkloras (фольклор)
fot. — fotografija (фотография)
geogr. — geografija (география)
geol. — geologija (геология)
glžk. — geležinkelio terminas (железнодорожный термин)
gram. — gramatika (грамматика)
hidr. — hidrotechnika (гидротехника)
iron. — ironiškai (иронически)
įst. — įstangos veiksmažodis (интенсивный глагол)
istor. — istorija (история)
iškilm. — iškilmingo stiliaus (высокий стиль)
išt. — ištiktukas (звукоподражательное междометие)
įterp. — įtreptinis žodis (вводное слово)
įv. — įvardis (местоимение)
įv. reikš. — įvairiomis reikšmėmis (в разных значениях)
jng. — jungtukas (союз)
jst. — jaustukas (междометие)
juok. — juokiamasis žodis (шутливое слово)
jūr. — jūrininkystė (морской термин)
kaln. — kalnų pramonė, kalnakasyba (горное дело)
kar. — karinis terminas (военный термин)
knyg. — knyginis žodis (книжное)
kul. — kulinarija (кулинария)
kuop. — kuopinis (собирательное)
lingv. — lingvistika (лингвистика)
lit. — literatūros teorija, istorija (теория, история литературы)
m. — moteriškosios giminės (женского рода)
mat. — matematika (математика)
med. — medicina (медицина)
menk. — menkinama prasme (неодобрительно)
meteor. — meteorologija (метеорология)
min. — mineralogija (минералогия)
mit. — mitologija (мифология)
modal. — modalinis žodis (модальное слово)
muz. — muzika (музыка)
mžb. — mažybinis (уменьшительное)
niek. — niekinamai (пренебрежительно, презрительно)
nkt. — nekaitomas (неизменяемое)
paleont. — paleontologija (палеонтология)
poet. — poezijos, poetų žodis (поэтическое слово)
polit. — politika (политика)
ppr. — paprastai (обыкновенно)
priešd. — priešdėlis (приставка)
prk. — perkeltine prasme (в переносном смысле)
prl. — prielinksnis (предлог)
prp. — parūpinamasis veiksmažodis (куративный глагол)
prv. — prieveiksmis (наречие)
prž. — priežastinis veiksmažodis (каузативный глагол)
psn. — pasenęs žodis (устарелое слово)
pvz. — pavyzdžiui (например)
ret. — retai vartojamas žodis (редко употребляемое слово)
sktv. — skaitvardis (имя числительное)
spec. — specialus terminas (специальный термин)
sport. — sportas (спорт)
spst. — spaustuvės terminas (типографский термин)
stat. — statyba (строительное дело)
sutr. — sutrumpinimas (сокращение)
šnek. — šnekamosios kalbos žodis (разговорное; просторечное)
tarm. — tarminis žodis (областное)
teatr. — teatro terminas (театральный термин)
tech. — technika (техника)
teis. — teisės mokslas (право)
tekst. — tekstilė (текстильная промышленность)
v. — vyriškosios giminės (мужского рода)
vet. — veterinarija (ветеринария)
vns. — vienaskaita (единственное число)
vulg. — vulgariai (вульгарно)
zool. — zoologija (зоология)
ž. ū. — žemės ūkis (сельское хозяйство)
žr. — žiūrėk (смотри)