svečias


СОБОЛЕЗНОВАНИЕ / UŽUOJAUTA (ужУояута)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ / UŽUOJAUTA (ужУояута)
Разрешите выразить вам глубокое соболезнование по поводу кончины вашей жены.
Leiskite pareikšti jums gilią užuojautą dėl jūsų žmonos mirties.
лЕйскитя парЕйкшти юмс гИля̄ ужУояута̄ де̄л Ю̄сӯ жмо̄нО̄с миртИес.
Léiskite paréikšti jùms gìlią užúojautą dė̃l jū́sų žmonõs mirtiẽs.


Разрешите выразить вам глубокое соболезнование по поводу кончины вашего отца.
Leiskite pareikšti jums gilią užuojautą dėl jūsų tėvo mirties.
лЕйскитя парЕйкшти юмс гИля̄ ужУояута̄ де̄л Ю̄сӯ тЕ̄во̄ миртИес.
Léiskite paréikšti jùms gìlią užúojautą dė̃l jū́sų tė́vo mirtiẽs.


Разрешите выразить вам глубокое соболезнование по поводу кончины вашей матери.
Leiskite pareikšti jums gilią užuojautą dėl jūsų motinos mirties.
лЕйскитя парЕйкшти юмс гИля̄ ужУояута̄ де̄л Ю̄сӯ мО̄тино̄с миртИес.
Léiskite paréikšti jùms gìlią užúojautą dė̃l jū́sų mótinos mirtiẽs.


Разрешите выразить вам глубокое соболезнование по поводу кончины вашего сына.
Leiskite pareikšti jums gilią užuojautą dėl jūsų sūnaus mirties.
лЕйскитя парЕйкшти юмс гИля̄ ужУояута̄ де̄л Ю̄сӯ сӯнАус миртИес.
Léiskite paréikšti jùms gìlią užúojautą dė̃l jū́sų sūnaũs mirtiẽs


Я очень беспокоился, узнав, что вы заболели.
Aš labai susirūpinau, sužinojęs, kad jūs sergate.
аш лабАй сусирӮпинау, сужинО̄я̄с, кад ю̄с сЯргатя
Àš labaĩ susirū́pinau, sužinójęs, kàd jū̃s ser̃gate.


Я очень беспокоилась, узнав, что вы заболели.
Aš labai susirūpinau, sužinojusi, kad jūs sergate.
аш лабАй сусирӮпинау, сужинО̄юси, кад ю̄с сЯргатя
Àš labaĩ susirū́pinau, sužinójusi, kàd jū̃s ser̃gate.


Очень жаль!
Labai gaila!
лабАй гАйла!
Labaĩ gaĩla!


Какая неприятность!
Kaip nemalonu!
кайп нямало̄нУ!
Kaĩp nemalonù!


Какое несчастье!
Kokia nelaimė!
ко̄кЯ нялАйме̄!
Kokià neláimė!


Только не волнуйтесь, пожалуйста.
Tik nesijaudinkite.
тик нясиЯудинкитя.
Tìk nesijáudinkite.


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,