svečias


ПРИГЛАШЕНИЕ / PAKVIETIMAS (паквиетИмас)

ПРИГЛАШЕНИЕ / PAKVIETIMAS (паквиетИмас)
Приходите к нам сегодня.
Ateikite pas mus šiandien.
атЭйкитя пас мус шЯндиен.
Ateĩkite pàs mùs šiañdien.


Приезжайте к нам в Вильнюс.
Atvažiuokite pas mus į Vilnių.
атважЮокитя пас мус ӣ ВИльню̄.
Atvažiúokite pàs mùs į̃ Vìlnių.


Приглашаем вас к нам в гости.
Kviečiame jus pas mus į svečius.
квИечямя юс пас мус ӣ свячЮс.
Kviẽčiame jùs pàs mùs į̃ svečiùs.


Мы с удовольствием принимаем ваше приглашение.
Mes mielai priimame jūsų kvietimą.
мя̄с миелАй прИимамя Ю̄сӯ квиетИма̄.
Mẽs mielaĩ prìimame jū́sų kvietìmą.


Можно пригласить вас в театр?
Ar galima jus pakviesti į teatrą?
ар гА̄лима юс паквИести и тэА̄тра̄?
Ar̃ gãlima jùs pakviẽsti į̃ teãtrą?


Можно пригласить вас в кино?
Ar galima jus pakviesti į kiną?
ар гА̄лима юс паквИести и кИна̄?
Ar̃ gãlima jùs pakviẽsti į̃ kìną?


Хотите с нами пойти в музей?
Ar norite nueiti su mumis į muziejų?
ар нО̄ритя нуЭйти су мумИс ӣ музИею̄?
Ar̃ nórite nueĩti sù mumìs į̃ muziẽjų?


Хотите с нами пойти в зоопарк?
Ar norite nueiti su mumis į zoologijos sodą?
ар нО̄ритя нуЭйти су мумИс ӣ зоолОгиёс сО̄да̄?
Ar̃ nórite nueĩti sù mumìs į̃ zoològijos sõdą?


Разрешите пригласить вас на вальс.
Leiskite pakviesti jus valsui.
лЕйскитя паквИести юс вАльсуй.
Léiskite pakviẽsti jùs válsui.


Разрешите пригласить вас на танго.
Leiskite pakviesti jus tango.
лЕйскитя паквИести юс тАнго.
Léiskite pakviẽsti jùs tángo.


Разрешите пригласить вас на польку.
Leiskite pakviesti jus polkai.
лЕйскитя паквИести юс пОлькай.
Léiskite pakviẽsti jùs pòlkai.


Сыграем в шахматы.
Sužaiskime šachmatais.
сужАйскимя шахмА̄тайс.
Sužaĩskime šachmãtais.


Сыграем в шашки.
Sužaiskime šaškėmis.
сужАйскимя шА̄шке̄мис.
Sužaĩskime šãškėmis.


Пойдем на каток!
Eikime į čiuožyklą.
Эйкимя ӣ чюожӢкла̄.
Eĩkime į̃ čiuožỹklą.


Не хотите ли покататься со мной на лодке?
Ar nenorėtumėte pasiirstyti su manim valtimi?
ар няно̄рЕ̄туме̄тя пасиИрстӣти су манИм вАльтими?
Ar̃ nenorė́tumėte pasiìrstyti sù manim̃ váltimi?


Приглашаем вас на собрание.
Kviečiame jus į susirinkimą.
квИечямя юс ӣ сусиринкИма̄.
Kviẽčiame jùs į̃ susirinkìmą.


Идите сюда!
Eikite čionai!
Эйкитя чёнАй!
Eĩkite čionaĩ!


Пойдемте с нами.
Eikime kartu.
Эйкимя картУ.
Eĩkime kartù.


Получили ли вы приглашение на бал?
Ar jūs gavote pakvietimą į balių?
ар ю̄с гА̄во̄тя паквиетИма̄ ӣ бА̄лю̄?
Ar̃ jū̃s gãvote pakvietìmą į̃ bãlių?


Получили ли вы приглашение на бал?
Ar gavote pakvietimą į balių?
ар гА̄во̄тя паквиетИма̄ ӣ бА̄лю̄?
Ar̃ gãvote pakvietìmą į̃ bãlių?


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
смотрите так же: латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,