литовский словарь / priimti

priim̃ti (prìima, prìėmė)
1. принять/принимать;
     p. į̃ universitètą — принять в университет
     p. į̃ dárbą — принять на работу;
     p. prekès — принять товар;
     gýdytojas prìėmė ligónį — врач принял больного;
2. принять/принимать, вынести/выносить;
     p. nutarìmą — вынести решение;
     p. núosprendį — вынести приговор;
     p. rezoliùciją — принять резолюцию;
     p. pãgrindu — принять за основу;
3.:
      p. krikščionýbę — принять христианство;
     
      p. ùž grýną pìnigą — принять за чистую монету


/ru/
принимать; выносить (решение)
/en/
1. (imti) take, accept; p. dovanas take presents, accept gifts ; 2. (svečius, lankytojus ir pan.) receive ; p. delegaciją receive a delegation; p. ligonį receive a patient; gerai ką p. give smb a good reception; gražiai/nuoširdžiai p. welcome; 3. (įtraukti, įsileisti) admit, accept; (į darbą) engage, take on; p. į mokyklą (institutą) admit to a school (the institute); p. į darbą accept for a job; p. į darbą penkis žmones engage five persons; p. naujus narius (į) accept new members (for); 4. (mokymą, religiją) adopt, embrace; p. katalikybę (mahometonų tikybą) adopt Christianity (Mohammedanism); p. krikštą be baptized; 5. (pritarti, sutikti) accept; (reaguoti) take; p. pasiūlymą accept an offer arba a proposal ; p. iššūkį accept/take the challenge; take up the gauntlet idiom.; p. kieno sąlygas agree to smb's conditions, accept smb's terms; 6. (balsavimu patvirtinti) pass, adopt, carry; p. rezoliuciją pass/adopt/carry a resolution ; p. įstatymą pass a law; p. įstatymo projektą approve a bill ; p. nuosprendį pass sentence (on); p. sprendimą make/give a decision; (teismo) pass/give a judgement; 7. (palaikyti kuo)(mis) take (for); jį priėmė už kažką kitą he was (mis) taken for somebody else; p. ką už juoką take smth as a joke; p. ką už rimta take smth seriously; 8. (gimstantį) deliver (smb of a child).

формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово принять? — priimti
как на литовском будет слово принимать? — priimti
как на литовском будет слово принять? — priimti
как на литовском будет слово принимать? — priimti
как на литовском будет слово вынести? — priimti
как на литовском будет слово выносить? — priimti
как с литовского переводится слово priimti? — принять, принимать, принять, принимать, вынести, выносить


pažingėtiramstinėtiišskobtigaubtinisatskyriklisįkiršintiblauzdinislydimasisgyvakarasvedeginiskobaltasatsijospraplėtimasnusipenėtiplačiaregisašakasukrummatisdrėgnumasčiulkinysneapsižiūrėjimastykšoti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,